تاريخ روز : شنبه 25 فروردین 1403

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت داروسازی سبحان انکولوژی

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

زمانبندی پرداخت سود سهام عملکرد سال 1397 شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)با سلام احتراما، بدینوسیله جدول زمانبندی پرداخت سود سهامعملکرد سال 1397 شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام) به شرح زیر جهت اطلاعرسانی عمومی از طریق سامانه کدال اعلام می گردد.

زمانبندی پرداخت سود سهامداران حقیقی

ردیف

تعداد سهام

تاریخ مراجعه

1

1

20.000

98/07/06

98/07/25

2

20.001

40.000

98/08/06

98/08/25

3

40.001

به بالا

98/09/06

98/10/10

زمانبندی پرداخت سود سهامداران حقوقی

ردیف

تعداد سهام

تاریخ مراجعه

1

1

به بالا

98/10/15

98/11/07

 

قابل ذکر است که سود سهام سهامداران حقوقی و صندوق هایمشترک سرمایه با معرفی شماره حساب بانکی بر اساس جدول زمانبندی، قابل پرداخت خواهدشد.تصاویر