تاريخ روز : چهارشنبه 01 بهمن 1399

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت داروسازی سبحان انکولوژی

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

 

شماره حساب جهت واریز حق تقدم افزایش سرمایه


سهامداران محترم شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)

به اطلاع می رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العادهشرکت داروسازی سبحان انکولولوزی سهامی عام، مورخ 1399/02/02 و مجوز شماره 110-599962/984مورخ 1398/11/20 و تمدیدیه مجوز شماره 001-599962/995 مورخ 1399/01/10 سازمان بورسو اوراق بهادر، مقرر گردید سرمایه شرکت ازطریق صدور سهام جدید از مبلغ 000,000,000,861 ریال بهمبلغ 000,000,000,961 ریال منقسم به 000,000,961 سهم  000.1 ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامدارن افزایش یابد

   سهامدرانی که به موجب گواهی حق تقدم خرید سهام جدید فاقد مطالبات بوده ویامطالبات آنان، بهای سهام جدید را تامین نمی کند می بایست ظرف مهلت مقرر بهای سهامیا مابه التفاوت آن را از طریق شناسنامه پرداخت که شامل کد ملی برای اشخاص حقیقی وشناسنامه ملی برای اشخاص حقوقی می باشد به حساب شماره 0104901011007 این شرکت نزدبانک دی شعبه وزرا کد 0150 واریز و رسید بانکی مربوطه را به انضمام گواهینامه حقتقدم خرید سهام جدید، ظرف مهلت استفاده ازحق تقدم، با پست سفارشی به نشانی دفترمرکزی شرکت: تهران میدان آرژانتین خیابان الوند کوچه آویز پلاک 5 کدپستی1516914611 ارال نموده ویا مدارک را به آدرس دفتر امور سهام شرکت: رشت شهر صنعتیبلوار صنعت 2 خیابان سوم کدپستی 4337188657 تحویل و رسید دریافت نمایند. : جهت ورود سهامداران محترم 


(نام کاربری کد بورسی بوده که شامل سه حرف و پنج عدد می باشد (بین حروف و عدد نباید فاصله باشد

رمز عبور به صورت پیش فرض برای سهامداران حقیقی شماره شناسنامه و برای سهامداران حقوقی شماره ثبت تعریف شده است

اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی